Regulamin – Domki „Solaris”

Regulamin Ośrodka Solaris

1. Serdecznie witamy Gościu Ośrodka Solaris w Białogórze.
2. Osoba przyjeżdżająca do Ośrodka zgłasza swoje przybycie w recepcji.
3. Koszty pobytu należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu, opłatę za zużytą energię w dniu wyjazdu.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu
wyjazdu.
5. Cisza nocna trwa od godz. 22:00 do godz. 6:00.
6. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22:00, gdyby wizyta miała się
przedłużyć należy poinformować recepcję. W przypadku pozostania na noc trzeba to zgłosić i uiścić opłatę.
7. Wjazd autem na teren obiektu osób odwiedzających naszych Gości możliwy jest tylko za zgodą recepcji.
8. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela lub pracownika Ośrodka. Za uszkodzenia i
zniszczenia powstałe z winy Gości podczas ich pobytu. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
zgodnie z obowiązującą specyfikacją.
10. Zobowiązuje się Gości do utrzymania porządku w miejscu wypoczynki, nie zapewniamy środków
higienicznych oraz czystości.
11. Zabrania się wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza teren Ośrodka, nie dotyczy to sprzętu plażowego.
12. W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
13. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zagubione rzeczy osobiste i
przedmioty wartościowe pozostawione w domkach i na terenie obiektów.
14. Zobowiązuje się wszystkich przebywających na terenie Ośrodka do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych.
15. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych znajdujących się w domkach, powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób w okresie trwania pobytu. Ponadto zabrania się dokonywania jakichkolwiek ulepszeń, remontów bądź prac adaptacyjnych bez pisemnej zgody właściciela. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci
16.Goście są uprawnieni do korzystania z grilla gazowego będącego na wyposażeniu domku. Warunkiem jest powiadomienie właściciela do chęci skorzystania z grilla, który wpierw sprawdzi grilla, poinstruuje  Gości o zasadach bezpieczeństwa i obsługi grilla. Goście po każdorazowym użyciu grilla zobowiązani są do jego wyczyszczenia, w tym do doprowadzenia rusztu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy grill w wyniku korzystaniu z niego przez Gości wymaga czyszczenia, a nie zostanie przez nich wyczyszczony Goście zostaną obciążeni zryczałtowaną opłatą za czyszczenie grilla w wysokości 50 zł.

Cennik wypożyczenia:
– za siedem dni – 30 zł 

– jednorazowego (doba) – 10 zł

17. Zakaz rozpalania grilla tradycyjnego.

18. * Dotyczy domków 1-10 *

W dniu przyjazdu od Gości pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, która jest zwracana w ciągu jednego dnia od wyjazdu po sprawdzeniu wynajmowanego Domku przez Właściciela. W razie stwierdzenia przez Właściciela zniszczeń, uszkodzeń domku bądź jego wyposażenia oraz terenu doń przyległego lub gdy istnieje konieczność przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej szkód powstałych z winy Gościa bądź osób go odwiedzających. Zatrzymanie kaucji przez Właściciela nie wyłącza uprawnienia Właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.

 

 

 

Dla właścicieli psów (dotyczy pobytu w domach):
pies/kot (ilość):
• należy posiadać aktualną kartę szczepień,
• pies na terenie Ośrodka może poruszać się wyłącznie na smyczy,
• nie wolno pozostawiać psa samego w domku,
• na spacer należy wyprowadzać psa poza teren Ośrodka,
• za szkody spowodowane przez psa odpowiada jego Właściciel,
• opłata za pobyt pupila – cena do negocjacji.