REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z DOMKÓW

 • 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30 % zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

 • 2

Uzgodnioną rezerwację wstępną poprzez internet  należy potwierdzić wpłacając na podane konto 30% zadatku:

Domki Letniskowe  Solaris

Białogóra, uL. Lubiatowska 1

84-110 Krokowa

Nr konta bankowego: 91 2490 0005 0000 4510 9110 1009

kwotę zadatku, o której mowa w §1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

 • 3

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 • 4

Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

 • 5

Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką przy pobieraniu kluczy.

 • 6

Za wynajem domku letniskowego są pobierane opłaty wg aktualnego cennika Ośrodka Solaris.

 • 7

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w ciągu dwóch dni po wyjeździe, po sprawdzeniu wynajętego domku. Sprawdzenie dokonywane jest przez Właściciela wraz z firmą sprzątającą . W razie stwierdzenia przez Właściciela zniszczeń, uszkodzeń domku wyposażenia oraz terenu doń przyległego lub gdy istnieje konieczność przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia  szkód powstałych z winy wynajmującego lub  bądź osób go odwiedzających. Zatrzymanie kaucji przez Właściciela nie wyłącza uprawnienia Właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.

 • 8

W przypadku zmiany rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

 • 9

Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).

 • 10

W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

 • 11

Zakwaterowanie i wykwaterowanie w domku następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

 • 12

W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty lub potrącenia należności z wpłaconej kaucji.

 • 13

Zabrania się przebywania osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z Właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez Wynajmującego. Na wezwanie Właściciela ośrodka osoba niezameldowana w myśl art.193 KK musi natychmiast opuścić ośrodek.

 

 • 14

Osoba Wynajmująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby lub zwierzęta.

 • 15

Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

 • 16

Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek a w przypadku braku zastrzeżeń  potwierdzić własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

Na karcie meldunkowej właściciel lub osoba upoważniona wpisuje stan licznika energii elektrycznej przy odbiorze domku oraz po jego zdaniu, co potwierdza podpisem. (pobierane opłaty za prąd wg aktualnego cennika Ośrodka Solaris).

 • 17

Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

 • 18

Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych.

 • 19

Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

 • 20

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt po przedstawieniu kosztorysu napraw.

 • 21

Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

 • 22

Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Na jeden domek przypada jedno miejsce parkingowe. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.

 • 23

W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 • 24

Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel zostanie zmuszony do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 • 25

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb.

 • 26

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 • 27

Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.

 

 • 28

Nie dopuszcza się używania własnego grilla opalanego drewnem lub innym opałem, ze względów przeciwpożarowych.

 • 29

Goście są uprawnieni do korzystania z grilla gazowego będącego na wyposażeniu domku. Warunkiem jest powiadomienie właściciela do chęci skorzystania z grilla, który przed uruchomieniem sprawdzi grilla, poinstruuje  Gości o zasadach bezpieczeństwa i obsługi grilla. Goście po każdorazowym użyciu grilla zobowiązani są do jego wyczyszczenia, w tym do doprowadzenia rusztu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy grill w wyniku korzystaniu z niego przez Gości wymaga czyszczenia, a nie zostanie przez nich wyczyszczony Goście zostaną obciążeni zryczałtowaną opłatą za czyszczenie grilla w wysokości 50 zł

Cennik wypożyczenia:

– za siedem dni – 70 zł

– jednorazowego (doba) – 20 zł

 • 30

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.

 • 31

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach oraz za rzeczy prywatne pozostawione przez wynajmującego na terenie ośrodka. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 • 32

Właściciel ma dostęp do domków i terenu wokół w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu Wynajmujących, po wcześniejszym uzgodnieniu lub w przypadku sytuacji awaryjnej podczas ich nieobecności.

 • 33

Z uwagi na szacunek, bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich naszych Gości pobyt ze zwierzęciem na terenie ośrodka istnieje na określonych warunkach:

należy posiadać aktualną kartę szczepień,

 • pies na terenie Ośrodka może poruszać się wyłącznie na smyczy,
 • nie wolno pozostawiać psa samego w domku,
 • na spacer należy wyprowadzać psa poza teren Ośrodka,
 • za szkody spowodowane przez psa odpowiada jego Właściciel,
 • opłata za pobyt pupila – 30 zł dziennie
 •                                                                                 – 70 zł końcowe sprzątanie za pupila

W przypadku ras szczególnie niebezpiecznych Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z posiadania zwierzęcia niebezpiecznego.

 • 34

Wrazie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się telefonicznie.

 • 35

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym.

 Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w wysokości 150 zł pobranej z kaucji tytułem  końcowego sprzątania domku.

 • 36

Regulamin ośrodka SOLARIS jest udostępniony na stronie internetowej bialogora-solaris.pl, jest dostępny również w domku. Najemca jest zobowiązany poinformować o jego treści i zasadach pobytu na ośrodku Solaris, wszystkie towarzyszące mu osoby.

 • 37

W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie obiektu bez zdania go Właścicielowi.

 • 38

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.